محورهای همایش :
رعایت استانداردهای زیست محیطی،
اثرات صنعت و ساخت وسازها بر محیط طبیعی و موجودات آن،
توسعه پایدار، 
تنوع زیستی،
منابع طبیعی،
غذا و هوا، آلودگی آب خاک و هوا،
منابع آب،
چرخه های زیست شناختی،
اقلیم شناسی ،
انرژی،
بهداشت محیط زیست،
ارزیابی مخاطرات زیست محیطی،
اثرات فلزات سنگین و پرتوهای رادیو اکتیو بر انسان و سایر موجودات،
اثرات آلودگی های صوتی و امواج بر انسان، طراحی محیط و چشم اندازها، بازسازی اکوسیستم ها،
ترکیبات آلی در محیط زیست،
سنجش از راه دور و تخریب محیط زیست،
آلودگی های شهری،
رواناب سطحی و حمل و نقل مواد شیمیایی،
مدیریت زباله و ضایعات،
تالاب ها و فرآیند محیط های آبزی،
آلودگی نهرها،
رودخانه ها،
دریاچه ها
و سواحل دریاها
و...