تاریخ : یکشنبه 28 اسفند 1390 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : فرخ فرزانه

کشت و تولید گل انگشتانه:

گونه های گل انگشتانه:1.گل انگشتانه ارغوانی 2.گل انگشتانه کرکدار

مشخصات گیاه:گل انگشتانه ارغوانی بوته ای است استوار ،دو ساله و به ندرت ممکن است 3 تا 4 سال عمر کند.منشأ این گیاه غرب اروپا گزارش شده و در جنگلها ،بیشه زارها و جاهای مرطوب می روید.ریشه این گیاه مستقیم و طول ان20 تا30 سانتی متر است.

در سال اول رویش برگهای طوقه ای تخم مرغی شکل تشکیل میشود.تعداد برگهای طوقه ای در گیاهان خودرو 15تا 20 ،در حالی که در گیاهان اصلاح شده تعداد انها به 60تا 80 عدد می رسد.طول این برگها 50 سانتی متر و عرض انها 15 سانتی متر می باشد.رنگ برگ ها سبز تیره است،سطح انها نا صاف و دارای برجستگی و کم و بیش کرکدار است.در سال دوم رویش ،گیاهان پس از گذراندن سرمای زمستان به ساقه می روند.ارتفاع ساقه متفاوت و بین 100تا150 سانتی متر است.گلها در نواحی فوقانی ساقه ها تشکیل می شوند.گلها به شکل زنگوله و به رنگهای قرمز،سفید یا ارغوانی هستند.داخل گلها لکه های بنفش رنگی مشاهده می شود.برگهای پائینی دمبرگ کوتاهی دارند.میوه از نوع کپسول است و داخل ان تعداد زیادی بذر تشکیل می شود.رنگ بذر قرمز تیره و وزن هزار دانه 05/0 تا06/0 گرم است.برگها حاوی ماده موثره از نوع گلیکوزیدهای استروئیدی مغذی قلب (3/0 تا4/0 درصد)است.مهمترین انها عبارتند از:گلیکوزید آ و ب،دیجیتوکسین،جیتوکسین و جیتالوکسین. برگها همچنین حاوی مقادیر متفاوتی ساپونین به نامهای دیجیتونین،جیتونین و تیجونین می باشند.بذرها 3 الی 7سال از قوه رویشی مناسبی برخوردارند که با گذشت زمان از کیفیت رویشی انها کاسته می شود. بذر ها 25 تا 30 روز پس از کاشت سبز می شوند.رویش گیاهان در سال اول بسیار کند و بطئی است و تنها برگهای طوقه ای تشکیل می شود . در سال دوم از اوایل بهار رویش سریع گیاه اغاز و اولین گلها در اواخر بهار ظاهر می شوند و گلدهی تا اوایل تابستان ادامه می یابد.میوه ها از اواسط مرداد تشکیل و به تدریج کامل می شوند.

نیازهای اکولوژیکیمناطق جنگلی و مرطوب(رطوبت 70درصد)برای رویش این گیاه مطلوب است. خاکهایی با بافت متوسط غنی از مواد هوموسی خاکهای مناسبی برای تولید گل انگشتانه ارغوانی هستند . این گیاه در طی رویش به نور کافی نیاز دارد. نیاز ابی گل انگشتانه زیاد است و در مناطقی که بارندگی سالانه 600 تا 650میلی متر باشد می توان آن را با موفقیت کشت کرد. این گیاه سرمای 4 درجه سانتی گراد را تحمل می کند ولی برای مدت طولانی قادر به تحمل درجه حرارتهای ایین نمی باشد .نتایج تحقیقات یکی از محققاننشان می دهد که این گیاه در اندونزی در ارتفاعات 1200متر از سطح دریا به گل نمی رود. pH خاک برای گل انگشتانه ی ارغوانی بین 5/4 تا 2/8 مناسب است.

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز :مواد و عناصر غذایی مناسب نقش عمده ای در افزایش عملکرد برگ دارد. تحقیقات نشان می دهد کودهای حیوانی کاملا پوسیده سبب افزایش عملکرد برگ و ماده موثره ی آن می شود. محققان معتقدند افزودن 50 کیلوگرم در هکتار ازت در سال اول رویش (یک و نیم تا دوماه بعداز سبز شدن بذر) و 100 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر اوایل بهار سال دوم رویش نقش عمده ای در افزایش عملکرد دارد.آنها همچنین اظهار می دارند که کاربرد بیش از اندازه ی فسفر اگر چه ممکن است سبب افزایش سطح برگها شود ولی از میزان ماده موثره ی آن می کاهد.

آماده سازی خاکفصل پاییز پس از افزودن کود حیوانی مورد نیاز شخمعمیقی زده می شود و اواخر زمستان باید زمین را تسطیح و بستر خاک را برای کاشت گیاه آماده نمود .زمین باید فاقد پستی وبلندی باشد زیرا آبا ایستایی سبب کاهش عملکرد می شود.

تاریخ و فواصل کاشتزمان مناسب برای کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی اواخر پاییز یا اوایل بهار (نیمه دوم اسفند) است . فقاصله ی ردیف های کاشت بین 45 تا 50 سانتی متر مناسب است. عمق بذر گل انگشتانه ارغوانی در موقع کاشت نباید بیش از نیم سانتی متر باشد .مقدار بذر مورد نیاز برای هر هکتار زمین 4تا 5 کیلوگرم است . اوایل بهار (نیمه دوم اسفند) زمانمناسبی برای کاشت بذرها در خزانه هوای ازاد است. بذرها در ردیف هایی به فاصله10 سانتی متر و به عمق نیم سانتی متر کشت می شوند.

روش کاشتکاشت گل انگشتانه به وسیله ی بذر و به دو روش مستقیمو غیر مستقیم انجام می گیرد . به منظور افزایش قوه ی نامیه توصیه می شود بذرها را دو تا سه روز در آب با دمای 30 درجه سانتی گراد خیساند.

کشت مستقیم : در زمان مناسب اقدام به کشت ردیفی بذر در زمین اصلی می شود . در هر متر طول باید 70 تا 80 عدد بذر قرار گیرد . پس از کاشت بلافاصله زمین را باید آبیاری نمود .

کشت غیر مستقیم : اوایل بهار بذرها را در خزانه ای که بستر آن کاملا آماده شده است کشت می کنیم . بافت خاک خزانه باید متوسط و غنی از ترکیبات هوموسی باشد. آبیاری منظم سطح خزانه و وجین علفهای هرز آن ضرورت دارد . چون این گیاه دوساله است و کاشت غیر مستقیم آن هزینه زیادی را می طلبد از این رو کشت مستقیم گونه های مختلف گل انگشتانه توصیه می شود.

مراقبت ونگهداریرشد اولیه گل انگشتانه ارغوانی بسیار کند و بطئی است و علفهای هرز در این مرحله کسترش خواهند داشت . از اینرو مبارزه با علفهای هرز در طول رویش گیاهان ضروری است . قبل از کاشت هم از علفکش داکتال به مقدار 8 تا 10 کیلوگرم در هکتار می توان استفاده نمود . بعد از کشت و قبل از رویش بذرها نیز از علفکش راماکسون 8 درصد می توان استفاده کرد. مبارزه شیمیایی با علفهای هرز به تنهایی کافی نیست و درطول رویش گیاهان 2 تا 3 بار با استفاده از کولتویواتور باید اقدام به وجین علفهای هرز مود. آفات ممکن است خساراتی را به بار آورند . برای مبارزه با افات می توان از آفتکش های مناسب مانند محلول BI58 استفاده کرد.

برداشت محصولنظر محققان در مورد زمان برداشت برگ گل انگشتانه ارغوانی مختلف است . یکی از محققان معتقد است که باید در سال دوم رویش و در مرحله گلدهی برگها را برداشت کرد. در حالی که عده ای دیگر اظهار می دارند که هیچ تفاوتی از نظر ماده موثره بین برگهای برداشت شده در سال اول و سال دوم رویش وجود ندارد . تحقیقات در همینمورد نشان می دهد که برگهای طوقه ای برداشت شده در سال اول از نظر گلیکوزید بسیار غنی تر از برگهای برداشت شده در سال دوم رویش است.پس از برداشت بلافاصله باید به خشککردن برگها اقدام نمود . دمای مناسب برای خشککردن برگها 80 درجه سانتی گراد است . تحقایقات نشان می دهد وجود آنزیم های تجزیه کننده گلیکوزید مانند دیژی پورپوراز در برگ سبب تغییر شکل و از بین رفتن گلیکوزیدها می شود . این آنزیم ها در دمای 50 تا 60 درجه سانتی گرتد فعال هستند .چنانچه گیاهان در دمای 80 درجه سانتی گراد خشک شوند این آنزیم ها نیز تجزیه می شوند . مقدار عملکرد برگ خشک 5/1 تا 2 تن در هکتار و مقدار بذر تولیدی هر هکتار250 تا 350 کیلوگرم می باشد.

داروهای تولید شده از این گیاهدر حال حاضر صنایع داروسازی برخی کشورهای غربی از مواد موثره ی این گیاه داروهایی به نام ایزولانید و کاردینوکسین تولید و به بازار دارویی عرضه می کنند
طبقه بندی: زراعت گیاهان دارویی، 
برچسب ها: گل انگشتانه، گیاه گل انگشتانه، مشخصات گیاه گل انگشتانه، نیازهای اکولوژیکی گل انگشتانه، مواد غذایی گل انگشتانه، عناصر گل انگشتانه، عناصر غذایی گل انگشتانه، آماده سازی خاک گل انگشتانه، آماده سازی بستر بذر گل انگشتانه، تاریخ کاشت گل انگشتانه، فواصل کاشت گل انگشتانه، روش های کاشت گل انگشتانه، مراقبت از گل انگشتانه، برداشت گل انگشتانه، داروهای گل انگشتانه،  

  • paper |
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic