تبلیغات
دانشجو Bia2univ - اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی و ریشه و شاخص برداشت در نخود
به منظور بررسی تاثیر های مختلف تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، ریشه و شاخص برداشت در نخود، آزمایشی در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با چهار تكرار در دو محیط  اجرا شد. محیط آزمایش در سال اول تبریز و در سال دوم كرمانشاه بوددر این بررسی بیشترین طول اندام هوایی و ریشه شاخص برداشت و ...... از تیماری كه در تمام دوره رشد عاری از علف بود به دست آمدطبقه بندی: مقالات مربوط به گیاه نخود، 
برچسب ها: نخود، اندام هوایی، تداخل علف هرز، مقاله نخود، گیاه نخود، اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی و ریشه و شاخص برداشت در نخود، شاخص برداشت در نخود،  

  • paper |