تبلیغات
دانشجو Bia2univ - تعدیل اثرات تنش خشکی بر عملكرد و اجزا عملکرد ذرت تحت مصرف پتاسیم
به منظور بررسی تاثیر پتاسیم در تعدیل اثرات تنش خشکی بر روی ذرت، آزمایشی به صورت طرح کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی طی سال 1387 در ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان خوی اجرا گردید.

اثرات متقابل فاکتورهای آزمایشی بر وزن هزار دانه اثر معنی داری داشت

برچسب ها: ارقام ذرت، پتاسیم، تنش خشکی، وزن هزار دانه و عملكرد، تعدیل اثرات تنش خشکی بر عملكرد و اجزا عملکرد ذرت تحت مصرف پتاسیم، تعدیل اثرات تنش خشکی، تعدیل اثرات تنش خشکی تحت مصرف پتاسیم،  

  • paper |