به منظور بررسی اثر تنش موقت سرما در مراحل مختلف فنولوژیك بر ویژگی های رویشی و زایشی نخود سیاه (تیپ دسی)، تعداد 5 نمونه از اكوتیپ های موجود در كلكسیون طرح حبوبات دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران در مراحل مختلف رشد (شش برگی، ابتدای گلدهی، آغاز غلافبندی و آغاز پرشدن دانه) تحت تنش سرمازدگی قرار گرفتند


مرحله  (آغاز غلافبندی) حساسترین مرحله رشد گیاه نسبت به تنش سرماست و تنش در مرحله  (مرحله پرشدن دانه) كه اواخر دوره رشد گیاه است تاثیر معنی داری بر عملكرد دانه در بوته نداشت
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات مربوط به گیاه نخود، 
برچسب ها: اثر تنش سرمازدگی در مراحل مختلف فنولوژیك بر رشد و عملكرد نخود سیاه، اثر تنش سرمازدگی، اثر تنش سرمازدگی در نخود سیاه، اثر تنش سرمازدگی در مراحل مختلف فنولوژیك بر رشد و عملكرد نخود، اثر تنش سرمازدگی در عملكرد نخود، اثر تنش سرمازدگی در مراحل فنولوژیك، اثر تنش سرمازدگی بر نخود سیاه،  

به منظور ارزیابی اثرات تاریخ كشت و تراكم بوته بر خصوصیات رشد و عملكرد نخود و نیز جمعیت علف های هرز در شرایط دیم استان لرستان آزمایشی به صورت فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با چهار تكرار در سال زراعی 85ـ1384 در شهرستان خرم آباداجرا شد.

بیشترین عملكرد دانه نخود در كشت پاییزه با تراكم 50 گیاه در مترمربع و شرایط وجین علف های هرز مشاهده گردید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات مربوط به گیاه نخود، 
برچسب ها: نخود (.Cicer arientinum L)، تراكم كاشت، رقابت علف های هرز، كشت دیم، دانلود مقاله نخود (.Cicer arientinum L)، مقاله گیاه نخود (.Cicer arientinum L)، نخود،  

به منظور بررسی اثر تراکم بوته و آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزا عملکرد و میزان پروتیین چهار رقم نخود دیم، آزمایشی در سال زراعی 81-1380 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب بصورت کرت های دو بار خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردیدFlip93-93رقم  در پلات های با آبیاری تکمیلی و در تراکم 33 بوته در مترمربع، بیشترین عملکرد را نسبت به سایر ارقام دارا بود


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات مربوط به گیاه نخود، 
برچسب ها: آبیاری تكمیلی، نخود (Cicer arietinum)، تراكم گیاه نخود، آبیاری تكمیلی در نخود، دیم نخود، اجزا عملكرد نخود، پروتیین نخود،  

به منظور بررسی تاثیر های مختلف تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، ریشه و شاخص برداشت در نخود، آزمایشی در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با چهار تكرار در دو محیط  اجرا شد. محیط آزمایش در سال اول تبریز و در سال دوم كرمانشاه بوددر این بررسی بیشترین طول اندام هوایی و ریشه شاخص برداشت و ...... از تیماری كه در تمام دوره رشد عاری از علف بود به دست آمد

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات مربوط به گیاه نخود، 
برچسب ها: نخود، اندام هوایی، تداخل علف هرز، مقاله نخود، گیاه نخود، اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی و ریشه و شاخص برداشت در نخود، شاخص برداشت در نخود،  

اثر غلظتهای مختلف اتانول بر روی جوانه زدن بذر و ساختار تشریحی برگها و ساقه Phaseolous vulgaris آزمایش شد. نتایج نشان می داد كه غلظت بالای اتانول جوانه زدن دانه ها را كاهش می دهد


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات مربوط به گیاه نخود، 
برچسب ها: اتانول، Phaseolous vulgaris، ساختار تشریحی، طول كرك، فركانس روزنه، شاخص روزنه، اتانول در نخود، طول كرك نخود، فركانس روزنه در گیاه نخود، شاخص روزنه در نخود،  

  • paper |
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات